Inloggen
NederlandsNederlands
Gratis verzending vanaf €250,-
Retourneren? Geen probleem!
Uitgebreid assortiment
Altijd bereikbaar

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

De Algemene Voorwaarden : onderhavige Algemene Voorwaarden

JH Sports BV : een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich bezighoudt met de exploitatie van een groothandel in motorkleding en accessoires.

Wederpartij : een natuurlijke- of rechtspersoon met wie JH Sports BV een overeenkomst sluit.

Partijen : JH Sports BV en een Wederpartij tezamen.

De Overeenkomst : de overeenkomst op grond waarvan JH Sports BV aan een Wederpartij Motor, -kleding, -onderdelen, -accessoires, gereedschappen verkoopt.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten krachtens welke JH Sports BV zaken levert aan- of diensten verricht voor - een Wederpartij.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen JH Sports BV en de Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Bij aanvaarding van een aanbod geldt de Overeenkomst als gesloten conform het aanbod, tenzij JH Sports BV onverwijld na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept. JH Sports BV is niet gebonden aan druk- of schrijffouten welke voorkomen in een door haar gedaan aanbod, zelfs niet als dit aanbod door de Wederpartij is aanvaard.

3.2 Alle in de aanbieding opgenomen afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen, maat- en gewichtsopgaven en eventuele monsters, zijn voor JH Sports BV niet bindend, doch hebben alleen indicatieve betekenis. Voornoemde bescheiden blijven eigendom van JH Sports BV; de Wederpartij zal er voor zorg dragen dat deze niet aan derden ter hand zullen worden gesteld of gekopieerd.

3.3 Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de Overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij JH Sports BV binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.

3.4 Ten opzichte van een Wederpartij strekt het schriftelijk aanbod van JH Sports BV, dan wel indien het schriftelijk aanbod niet is gedaan, een schriftelijke orderbevestiging van JH Sports BV, tot volledig bewijs van de inhoud van de Overeenkomst, behoudens door een Wederpartij te leveren tegenbewijs.

3.5 Mondelinge toezeggingen door en afspraken gemaakt door anderen dan degenen die daartoe krachtens inschrijving in het Handelsregister bevoegd zijn, binden JH Sports BV niet dan nadat zij door de directie van JH Sports BV schriftelijk zijn bevestigd.

3.6 Opdrachten van een Wederpartij gelden als onherroepelijk zolang deze door JH Sports BV niet schriftelijk zijn geweigerd. JH Sports BV is eerst na schriftelijke aanvaarding, of door aanvang van de uitvoering van de overeenkomst aan de uitvoering daarvan gebonden.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle door JH Sports BV genoemde prijzen zijn inclusief (BTW) en andere belastingen en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

4.2 JH Sports BV is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven zonder een schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij aan te passen indien een wijziging in de kosten of omstandigheden daar naar het oordeel van JH Sports BV aanleiding toe geeft.

Artikel 5: Betaling

5.1 Alle facturen zullen door de Wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Wederpartij per omgaande betalen. Betaling door middel van verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.2 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, dan wel indien de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, ten laste van hem/haar beslag wordt gelegd, hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zijn/haar onderneming (gedeeltelijk) wordt geliquideerd of overgedragen, is de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is Wederpartij aan JH Sports BV over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, met een maximum van 10% per jaar. Bij het berekenen van de verschuldigde rente wordt elk gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.

5.3 Indien de Wederpartij nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, alsmede alle kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 50,00.

5.4 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Een en ander behoudens voor zover JH Sports BV hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

Artikel 6: Zekerheid

6.1 JH Sports BV behoudt zich het recht voor om, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Wederpartij daartoe naar het oordeel van JH Sports BV aanleiding geeft, van de Wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan JH Sports BV gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 7: Termijn van levering

7.1 De door JH Sports BV opgegeven leveringstermijnen geven de levertijd slechts bij benadering weer. Indien de opgegeven leveringstermijn verstrijkt zonder dat (deel)levering is geschied, treedt verzuim van JH Sports BV niet eerder in dan wanneer zij in gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning, waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven als gevolg van omstandigheden die aan JH Sports BV kunnen worden toegerekend.

7.2 Het is JH Sports BV toegestaan om verkochte zaken in gedeelten te leveren. JH Sports BV is bevoegd om elk gedeelte afzonderlijk te facturen. Dit geldt niet, indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

7.3 Zolang de Wederpartij een overeengekomen verplichting niet nakomt, heeft JH Sports BV het recht om de eventueel overeengekomen leveringstermijn op te schorten, als bedoeld in artikel 6:52 BW. Deze opschortingsbevoegdheid heeft JH Sports BV ook indien Wederpartij één of meer betalingstermijnen van eerdere overeenkomsten heeft overschreden.

7.4 Indien door JH Sports BV een leveringstermijn is gegarandeerd, dan wordt deze leveringstermijn verlengd met de tijd dat levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van overmacht, tussentijdse wijziging van de Overeenkomst, en/of het niet beschikbaar stellen van voor de levering van de
Overeenkomst benodigde informatie door de Wederpartij en/of derden, onverminderd het recht van partijen om de overeenkomst ingevolge artikel 16 te beëindigen.

Artikel 8: Wijzigingen in de te leveren zaken

8.1 JH Sports BV is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken voor wat betreft de kleur, de prijs, de kwaliteit en de kwantiteit. Indien JH Sports BV van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is Wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat zij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 9: Plaats van aflevering

9.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van zaken af magazijn of leverancier.
JH Sports BV heeft aan haar leveringsplicht voldaan wanneer zij de zaken in haar bedrijfspand ter beschikking aan de Wederpartij heeft gesteld.

9.2 De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomt aan haar ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle aan de Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van JH Sports BV, totdat alle bedragen die de Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan JH Sports BV zijn voldaan.

Artikel 11: Risico

11.1 Na verzending zijn zaken voor risico van de Wederpartij, zelfs als de eigendom nog niet is overgedragen. Derhalve blijft de Wederpartij de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgaan van de zaak.

11.2 Wanneer aflevering van de zaak verhinderd wordt, doordat de Wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, gaat het risico over op het moment waarop de zaak zou zijn afgeleverd indien de daartoe noodzakelijke medewerking wel was verleend, dan wel er geen beletsel aan de zijde van de Wederpartij zou zijn opgekomen.

Artikel 12: Reclame

12.1 Een reclame met betrekking tot door JH Sports BV geleverde zaken of de door JH Sports BV aan de Wederpartij in rekening gebrachte facturen dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 8 dagen na de datum van levering van de zaken of dagtekening van de in rekening gebrachte facturen schriftelijk aan JH Sports BV te worden kenbaar gemaakt.

12.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, behoudens voor zover JH Sports BV aan de Wederpartij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat zij de reclame gegrond acht.

12.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft JH Sports BV de keuze tussen:
a. aanpassing van de in rekening gebrachte factuur
b. het afgeleverde kosteloos te herstellen
c. het afgeleverde te vervangen en de vervangen zaken terug te nemen.

12.4 Rechtsvordering en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van 1 (één) jaar na de overeenkomstig dit artikel gedane kennisgeving.

Artikel 13: Schuldeisersverzuim van Wederpartij

13.1 De Wederpartij raakt in de volgende gevallen in schuldeisersverzuim:
a. wanneer zij JH Sports BV onjuiste of onvoldoende informatie ter aflevering van de zaak verstrekt;
b. wanneer nakoming van de verbintenis van JH Sports BV verhinderd wordt doordat de Wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt.

13.2 Onverminderd de in de wet opgesomde gevolgen van schuldeisersverzuim, heeft JH Sports BV het recht de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, (ook) in geval van schuldeisersverzuim aan de zijde van de Wederpartij. De Wederpartij is alsdan een schadevergoeding verschuldigd wegens het feit dat ontbinding heeft plaatsgevonden in plaats van uitvoering van de overeenkomst. De schadevergoeding wordt gesteld op zeventig procent (70%) van de prijs die de Wederpartij verschuldigd zou worden, wanneer er geen ontbinding had plaatsgevonden.

13.3 De extra kosten die als gevolg van het verzuim van de Wederpartij zijn gemaakt, waaronder in ieder geval opslagkosten, komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van JH Sports BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de door de Wederpartij ten gevolge van die toerekenbare tekortkoming geleden directe schade ter hoogte van de waarde van de af te leveren of afgeleverde zaken, evenwel tot een maximum van € 5.000,00.

14.2 JH Sports BV is niet aansprakelijk voor door de Wederpartij als gevolg van enige toerekenbare tekortkoming van JH Sports BV geleden indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15: Garantie fabrikant

15.1 Indien door een fabrikant, al dan niet via JH Sports BV, ter zake van door deze laatste geleverde zaken een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van JH Sports BV voor de kwaliteit van het geleverde uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.

15.2 Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door JH Sports BV eveneens geen garantie verstrekt.

15.3 JH Sports BV zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.

15.4 De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al haar verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met JH Sports BV gesloten overeenkomst voortvloeiend, heeft voldaan.

Artikel 16: Overmacht

16.1 JH Sports BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van JH Sports BV.

16.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, heeft zowel JH Sports BV als de Wederpartij het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen, zonder dat aan de Wederpartij enig recht op schadevergoeding ten laste van JH Sports BV toekomt.

16.3 Heeft JH Sports BV al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan of kan zij gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan is JH Sports BV gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijke te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 17: Eindigen overeenkomst

17.1 Aan JH Sports BV en aan de Wederpartij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. Bedragen die JH Sports BV voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

17.2 In uitzondering op het bepaalde in artikel 17.1 kan JH Sports BV de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Wederpartij ? al dan niet voorlopig ? surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, alsmede indien de zeggenschap binnen de onderneming zoals die door de Wederpartij wordt gedreven een - ter beoordeling van JH Sports BV - belangrijke wijziging ondergaat. JH Sports BV zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

18.1 De Overeenkomsten tussen de Wederpartij en JH Sports BV worden beheerst door Nederlands recht.

18.2 De geschillen welke tussen JH Sports BV en de Wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door JH Sports BV met de Wederpartij gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar JH Sports BV is gevestigd.

Artikel 19: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

19.1 JH Sports BV is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

19.2 JH Sports BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de Wederpartij in werking zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld.

Datum:                    01-11-2016

Plaats:                     Diepenheim

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en ontwikkelingen rondom JH Sports? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws direct in je mailbox!

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen